Tietosuojaseloste

Aviriksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Näkövammaisten liitto ry
Aviris
Y-tunnus 0202748-5
postisoite: PL 31, 00030 IIRIS
käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tarja Vuorio, palvelupäällikkö
09 3960 4302
tarja.vuorio@aviris.fi

3. Tietosuojavastaava

Elina Ketonen, lakimies
tietosuoja@nkl.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoitukset:

 • asiakkuuden ylläpitäminen
 • tilausten toimittaminen, käsittely ja
  arkistointi
 • Aviriksen toiminnan ja palveluiden
  kehittäminen
 • asiakaskokemuksen parantaminen
 • analytiikka ja tilastointi
 • markkinoinnin tuottaminen
 • väärinkäytösten estäminen
 • paremman asiakaspalvelun tarjoaminen
  Tietoja käsitellään asiakkaan ja Aviriksen väliseen
  asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston
  käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen
  suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin
  perustuen

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaisiin liittyen käsitellään seuraavia tietoja:

 • nimitiedot
 • yhteystiedot, kuten osoite,
  sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • asiointikieli
 • tilaukseen, toimitukseen ja palautukseen
  liittyvä tiedot
 • laskujen lähetysmuoto (esim. sähköposti,
  kirje, pistekirjoitus)
 • suoramarkkinointikiellot tai -suostumukset
 • maksusitoumusnumero tms. tieto, jos
  maksaja muu kuin asiakas itse
 • henkilötunnus luottotietojen tarkastusta
  varten

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään,
rekisteröidyn asioiden hoitajalta tai muulta
viralliselta taholta, kuten Kela tai
maksusitoumuksen myöntäjä.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirtäminen

Välttämättömiä tietoja välitetään seuraaville
kolmansille osapuolille:

 • kuljetusliikkeelle tilausten toimitusta varten
 • maksunvälittäjälle maksukortilla
  maksaessa
 • laskuoperaattorille
 • tullille, tuotteita verottomana ostettaessa
 • perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja
  siirtyessä perintään

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisteröidyn henkilökohtaisia tietoja säilytetään
niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen
velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja
kuluttajakauppaa koskevien vastuiden,
toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen
toteuttamisen osoittamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen
  käsittelystä
 • oikeus saada tutustua tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus poistaa tietoja (oikeus tulla
  unohdetuksi)
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • oikeus olla joutumatta automaattisen

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa.
Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja
käsitellään.

Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse
osoitteeseen tietosuoja@nkl.fi. Viestissä tulee kertoa tarkasti, minkä
oikeuden käyttämisestä on kyse. Lisäksi viestissä tulee yksilöidä selkeästi
se, mitä rekisteriä viesti koskee.

11. Oikeus peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojen käsittely perustuu
rekisteröidyn antamaan suostumukseen, voi
suostumuksen peruuttaa milloin tahansa.
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
esimerkiksi silloin, kun rekisteröitynyt on antanut
luvan suoramarkkinointiin.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä
valvontaviranomaiselle. Ks. tietosuojavaltuutetun
verkkosivut: tietosuoja.fi.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen
päätöksentekoon tai profilointiin.

14. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa
esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen,
yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

17.10.2022